Trendy i newsy

303 mln dla MŚP na rozwój technologii

fot. Unsplash.com (CC0 1.0)
54wyświetleń
fot. Unsplash.com (CC0 1.0)
fot. Unsplash.com (CC0 1.0)

Od 7 grudnia 2015r. można składać wnioski o dofinansowanie kredytu na inwestycje technologiczne w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie na wydatki kwalifikowane, których wartość nie może przekroczyć 50 mln zł, zaś maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 mln zł. Łącznie w konkursie do rozdysponowania jest 303 mln zł.

Konkurs realizowany jest w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, które stanowi część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem uruchomienia poddziałania  jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora MSP.

Idea konkursu – wdrożenie innowacyjnej technologii

Najistotniejszym warunkiem branym pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania jest innowacyjność technologii, na wdrożenie których mają zostać przeznaczone środki. W regulaminie konkursu napisane jest, że technologie te powinny stanowić owoc własnych lub nabytych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych. Pod pojęciem technologii rozumiemy zarówno prawa własności przemysłowej jak i wyniki prac rozwojowych lub badań przemysłowych, a także nieopatentowaną wiedzę techniczną.
Kluczowy dla zrozumienia idei konkursu jest fakt, iż pieniądze nie są przyznawane na samą technologię (czyli de facto pomysł), ale dopiero na konkretne plany, jak wdrożyć ją w życie. Chodzi o takie działania przedsiębiorcy, które doprowadzą do praktycznego zastosowania technologii, a w efekcie do produkcji towarów lub świadczenia usług. Nie zostaną więc uznane wnioski o nabycie gotowej już linii produkcyjnej, która działa w oparciu o konkretną technologię, ponieważ w takim przypadku wdrożenia dokonał już producent – przedsiębiorca będzie jej tylko używał.

Aby udokumentować, że nasz projekt kwalifikuje się do wsparcia, oprócz opisu technologii musimy jednoznacznie wskazać, czy jest ona nabywana w ramach projektu, czy jest naszą własną technologią, a następnie udowodnić ten fakt. Przy technologii nabywanej będzie to faktura zakupu czy umowa licencyjna, w przypadku posiadanej własnej technologii pokazujemy zgłoszenie patentowe, patent lub dokumentację wewnętrzną firmy, np. regulamin racjonalizatorski – tłumaczy Jan Kordasiewicz, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz i ekspert w zakresie funduszy unijnych.

Koszty kwalifikowane i wkład własny

Wsparcie w ramach Kredytu na Innowacje Technologiczne nosi nazwę premii technologicznej, która przyznawana jest tylko i wyłącznie na koszty kwalifikowane inwestycji, wskazane w Ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 30 maja 2008r. W skład kosztów kwalifikowanych wchodzą np. zakup nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup nowych lub używanych środków trwałych, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how lub wykonanie przez doradców zewnętrznych ekspertyz, studiów, koncepcji i projektów technicznych.
Rozważając udział w konkursie trzeba wziąć pod uwagę, że środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Nie została jednak określona wymagana forma potwierdzenia wkładu własnego – źródła pochodzenia środków muszą być po prostu wiarygodne do oceny zdolności kredytowej i wykonalności finansowej projektu w banku komercyjnym. Należy jednak pamiętać, że do wkładu własnego nie zalicza się wkład rzeczowy, np. posiadany grunt. Premia wypłacana jest na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie w banku kredytującym. Wypłata premii może być zaliczana wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego i jest wypłacana po zrealizowaniu zadań i przedłożeniu wniosku o płatność.

Ścieżka wnioskowania

Co należy zrobić, aby wziąć udział w naborze rozpoczynającym się 7 grudnia? Pierwszy krok stanowi złożenie do banku komercyjnego wniosku o udzielenie kredytu technologicznego.

Należy mieć na uwadze, że czasu na przygotowanie dokumentacji jest bardzo mało. Zanim trafi ona do Banku Gospodarstwa Krajowego, musi jeszcze zostać oceniona przez komercyjny bank kredytujący, który czasami potrzebuje nawet miesiąca, żeby wydać promesę kredytu, która warunkuje start w konkursie. Pierwszym krokiem w ubieganiu się o dotację w ramach Kredytu na Innowacje Technologiczne musi zatem być znalezienie takiego banku komercyjnego, który będzie z nami dobrze współpracował – podkreśla Jan Kordasiewicz.

Po uzyskaniu rzeczonej promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej, drugim etapem naboru jest złożenie wniosku do BGK pomiędzy 7 grudnia a 20 stycznia. Wnioski składa się elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który został uruchomiony 7 grudnia na stronie internetowej www.bgk.pl. W ciągu 3 dni roboczych należy przekazać także do BGK wniosek w formie papierowej.
Wyniki naboru wniosków będą znane po około 4 miesiącach od jego zakończenia, czyli pod koniec maja. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, zaś przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową. Następny krok to podpisanie z BGK umowy o dofinansowaniu projektu. Ostatni etap stanowi wypłata przez BGK premii technologicznej.

Wnioski można składać 7 grudnia 2015r. do 20 stycznia 2016r.

Regulamin konkursu, instrukcję wypełniania wniosku, wzory wniosku o dofinansowanie i inne dokumenty można znaleźć na stronie www.bgk.pl.

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą złożyć wniosku, mogą jeszcze liczyć na kolejny nabór: w sumie na premie technologiczne w latach 2014-2020 przeznaczone zostanie 422.055.000 euro, tak więc z pewnością będzie jeszcze szansa powalczyć o te pieniądze w kolejnych konkursach.
Źródło: informacja prasowa Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
 

Dodaj komentarz